ฉบับร่าง (*อัพเดต 16/1/2563)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU: Memorandum Of Understanding)
 
โครงการพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีทักษะด้านวิจัยและพัฒนา ในงานระบบสมองกลฝังตัวเพื่อประมวลผลภาพ สอดคล้องกับความต้องการภาคอุตสาหกรรม 2020
(Embedded Vision for Industrial Machine Vision application)

ฉบับร่าง (*อัพเดต 16/1/2563)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU: Memorandum Of Understanding)
 
โครงการพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีทักษะด้านวิจัยและพัฒนา ในงานระบบสมองกลฝังตัวเพื่อประมวลผลภาพ สอดคล้องกับความต้องการภาคอุตสาหกรรม 2020
(Embedded Vision for Industrial Machine Vision application)

หน่วยงานความร่วมมือทั้งสามฝ่าย” จะไม่เสียเงินค่าใช้จ่าย และจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนเช่นกัน ตลอดระยะเวลากิจกรรม แต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเอง โดยโครงการนี้มุ่งหมายให้มีความร่วมมือกันทำงาน แบ่งปัน ความรู้ เพื่อพัฒนานักศึกษาที่จะเป็นอนาคตของชาติอย่างแท้จริง
 

1. วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ


1.1 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีทันสมัย ให้กับนักศึกษา ด้านประมวลผลภาพในงานอุตสาหกรรมด้วยระบบสมองกลฝังตัว

1.2 สนับสนุนสถาบันการศึกษาเพื่อผลิตนักศึกษา กำลังคนที่กำลังเข้าสู่ตลาดงาน ให้ตรงความต้องการของหน่วยงาน สถานประกอบการ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม

1.3 เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ สถานศึกษา และระหว่างภาคอุตสาหกรรม และเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดความร่วมมือในอนาคตต่อไป

1.4 ถ่ายทอดความรู้ สร้างทักษะ ให้นักศึกษาสามารถสร้างธุรกิจด้านเทคโนโลยีของตนเองได้
 

2. กิจกรรมความร่วมมือ

 

สถาบันการศึกษา


ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดี

1. มอบหมายและส่งเสริมให้อาจารย์เป􀅨นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษา และประสานงานกิจกรรมร่วมมือกับหน่วยงานความร่วมมือทั้งสามฝ่ายตลอดระยะเวลากิจกรรม โดยจะมีต้องไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ จำนวน 4 ครั้ง

2.
มอบหมายและส่งเสริมให้นักศึกษาป􀅘ที่ 3 หรือ ป􀅘ที่ 4 เลือกหัวข้องานวิจัยทำงานวิจัยเกี่ยวกับระบบสมองกลฝ􀅦งตัวเพื่อประมวลผลภาพ สอดคล้องกับความต้องการภาคอุตสาหกรรม จำนวน 10 คน

3. สนับสนุนพื้นที่ ณ สถาบันการศึกษา ในการจัดการประชุม ฝ􀅙กอบรม ตามความเหมาะสม ตลอดเวลาของโครงการ จำนวน 4 ครั้ง

4. สนับสนุนการฝ􀅙กอบรมในด้านวิชาการ จำนวน 4 ครั้ง โดยคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องนั้น ๆ ให้กับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ และหน่วยงานเอกชนภาคอุตสาหกรรมที่ร่วมในโครงการ

5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของโครงการ เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลให้กับสาธารณชนได้รับทราบประโยชน์ของโครงการ จำนวน 4 ครั้ง
 

บริษัท คิว เวฟ ซิสเต็มส์ จำกัด


1. สนับสนุนให้บริการฝ􀅙กอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรม ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น ด้านระบบสมองกลฝ􀅦งตัวประมวลผลภาพในงานอุตสาหกรรม ให้กับ หน่วยงานความร่วมมือทั้งสามฝ่าย ตลอดป􀅘 2563 จำนวน 12 ครั้ง (กิจกรรมอบรมจัดทุกเดือน)

2. สนับสนุนให้บริการพื้นที่จัดการอบรม จัดกิจกรรม ให้กับนักศึกษา อาจารย์ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม โดยจะจัดขึ้นที่ออฟฟ􀅗ตของ บจก. คิว เวฟ ซิสเต็มส์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตลอดป􀅘 2563 จำนวน 12 ครั้ง

3. สนับสนุนให้บริการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ ในรูปแบบให้ยืม แก่นักศึกษาที่ต้องการในการนำไปวิจัยและพัฒนาด้านระบบสมองกลฝ􀅦งตัวประมวลผลภาพในงานอุตสาหกรรม สถาบัน ละ 1 ชุด


4.ประสารงานโครงการ เป􀅨นตัวกลางในการทำงาน สื่อสารหว่างทั้งสามฝ่าย และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดโครงการ ภายในป􀅘 2563 เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมทุกเดือน จำนวน 12 ครั้ง
 

กลุ่มบริษัทเอกชนภาคอุตสาหกรรม


ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของกิจการ หรือหุ้นส่วนธุรกิจ

1. ตั้งโจทย์หัวข้องานวิจัยระบบสมองกลฝ􀅦งตัวเพื่อประมวลผลภาพ ที่สอดคล้องกับความเป􀅨นจริงในด้านอุตสาหกรรม จำนวน 10 หัวข้อ

2. สนับสนุนในการเป􀅨นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา ในหัวข้อเรื่องที่เชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ ในการทำงานจริง ด้านธรุกิจ ด้านเทคโนโลยี ให้กับนักศึกษา จำนวน 4 ครั้ง

3. สนับสนุนให้มีกลุ่มนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ เพื่อให้ ตามความเหมาะสม จำนวน 2 ครั้ง

4. ให้บริการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ ในรูปแบบให้ยืม แก่นักศึกษาในการวิจัยและพัฒนาด้านระบบสมองกลฝ􀅦งตัวประมวลผลภาพในงานอุตสาหกรรม ตามความเหมาะสม

 
Q-Wave Systems Co.,Ltd